perldoc.net

WDDX::Array
WDDX::Binary
WDDX::Boolean

WDDX::Datetime
WDDX::Null
WDDX::Number

WDDX::Parser
WDDX::Recordset

WDDX::String
WDDX::Structpair Networks